Seamless Transitions

23:24

By: Tú Thanh

Seamless Transitions
1920x1080 | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6| 209mb

Information:

  •  Over 300 Seamless Transitions
  • Drag & Drop Transitions
  • Supports Adobe Premiere Pro through dynamic link
  • After Effects CS5 above
  • Detailed Video tutorials are included
  • Works with any resolution up to 4K
  • Color & FX controls
  • Well-organized
  • Universal Expressions ( Works with any language of After Effects )
  • The audio file is not included.
Demo:


Download:
https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below