YouTuber Kit | Modern

YouTuber Kit | Modern
Resizable | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 891 kb

Information:

  • This template perfect for: event promo, conference promo, short intro, short powerful slides, reel, production demoreel, fast slide, meeting conference promo, fast slideshow, kinetic typography, simple slideshow, modern fashion promo, business slideshow, corporate presentation, stylish minimal slideshow, photo slide, production reel, special events, corporate intro, dynamic opener, promo, simple slides, motiovational, emotional, holiday, tv, broadcast, youtuber, youtube kit, youtube pack, television, news, sport, tv channels intro, technology intro, show opener, logo, socials, icons, youtube video marketing promotion.


Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below