VHS PACK

VHS PACK
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 831 mb

Information:
  • On the VHS Package of more than 200 elements for your projects. Just drop this effect on your media and that is all. You will instantly have a retro aesthetic to your project. Use this to treat your project footage with old VHS styles look. Create a time machine right on your computer!

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below