Bright Love

Bright Love
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 1400 mb

Information:

  • Premiere Pro CC2019 ver.13.1.5
  • Awesome elegant and romantic style
  • No plugins required
  • 25 Placeholder
  • 15 textholders
  • 4K and Full HD resolution
  • Duration – 01:49
  • Video tutorial included
  • Great soundtrack you can find here
  • Font I’ve used in the project: here

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below