Instagram Stories

Instagram Stories
1920x1080 | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC | 370mb

Information:
  • No plugins required
  • Compatible with After Effects CC12+
  • Easily Customizable
  • 1080×1920 resolution available
  • 42 Animated Stories
  • Links to download the fonts included in the package
Demo:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below