Stomp Promo

Stomp Promo
1920x1080 | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 602mb

Information:
  • Version After Effects CS6 and above
  • No Plugins required
  • Modular construction
  • Smooth animation
  • Total 110 Text Place holders and a logo placeholder
  • Total 18 Photo Place holders
  • Duration 0:50, 0:50 
  • If you have some questions, please contact me through my profile page.
Demo:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below