Video Toolkit

Video Toolkit
1920x1080 | Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC | 700mb

Information:

  • 520 Text Animation,  230 Transitions,  100 Toon FX, 20 Composition Scenes,  20 Light Leaks,
  • 890 Separate Elements
  • Free Update
  • 1920×1080 HD
  • No plugins required
  • Includes video tutorial
  • After Effects CC or higher
  • Fast Rendering
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below