Modern Event Promo

Modern Event Promo
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 9 mb

Information:
  • Awesome atmosphere
  • Very easy to use: drag & drop your photos or videos, enter text and you’re done.
  • Modular structure: duplicate, remove, or rearrange scenes as you want.
  • Full Color Control: create a unique design in a few clicks.
  • 18 Media placeholders
  • 36 Text placeholders
  • After Effects CS6 and above
  • Soundtrack not included
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below