Short Promo Videos. Set v.1

Short Promo Videos. Set v.1
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC | 135 mb

Information:

  • 27 Animated Backgrounds.
  • 36 Sound effects.
  • 20 Typography.
  • 40+ Design elements.
  • Step-by-step video tutorial. And full technical support.

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below